Aforoz etmek ne demek ekşi sözlük?

Aforoz etmek ne demek ekşi sözlük? Aforoz etmek ne demek ekşi sözlük?, Aforoz etmek ne anlama gelir?, Aforoz nedir örnek?, Aforoz kimlere denir?, Neden aforoz edilir?

Aforoz etmek ne anlama gelir?

Aforoz etmek ne anlama gelir?, Aforoz, dinî bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dinî bir kınama şekli. Kelime tam olarak “herhangi bir kimseyi iletişimin, toplumun dışına çıkarma” anlamına gelir.

Aforoz nedir örnek?

Aforoz nedir örnek?, Aforoz Örnek Anlatımı:

Dinsel (Hıristiyan) olarak yetkilendirilmiş veya dini olmayan bir kurum tarafından lanetlenmiş herhangi bir kişi veya şey. Aforoz başlangıçta kiliseden sürgün için kullanılan bir terim olarak kullanılmış, ancak “ayrılmak, sürülmek, kınanmak” anlamına geliyordu.


Aforoz kimlere denir?

Aforoz kimlere denir?, Hırsızlık ve cinayet gibi büyük suçlardan birini işleyen kişiler aforoz edilir yani sürgüne gönderilirdi. Günümüzde dini bir terim olarak karşımıza çıkan aforoz kelimesi, Katolik Kilisesi'nin yaygın olarak kullandığı en ağır cezalardan biridir.

Neden aforoz edilir?

Neden aforoz edilir?, Hristiyan geleneğinde belli eylemler nedeniyle bir kişinin, yetkili din adamı veya konsiller tarafından cemaatten çıkarılması ve kilisedeki haklarından mahrum bırakılmasıdır. Latince "excommunicatio" ile ifade edilmekle beraber Türkçedeki "aforoz" terimi, Yunancada benzer anlama sahip "aphorozein"den gelmektedir.

Aforoz ne demek TDK?

Aforoz ne demek TDK?, Aforoz kelimesi Türk Dil Kurumuna göre, Hristiyanlık dininde kilise tarafından kişiye verilen bir dışlanma cezası olarak ifade edilmektedir. Aforoz kelimesi aynı zamanda, kırgınlık göstererek biriyle konuşmamayı ve ilgilenmeyip kendinden soğutma anlamlarında da kullanılmaktadır.

Aforoz nasıl?

Aforoz nasıl?, TDK'ya göre aforoz kelimesinin doğru yazılışı "aforoz"dir.

Aforoz cezası nedir?

Aforoz cezası nedir?, Aforoz cezası, Hıristiyanlığın ilk zamanlarından başlayarak dinî akîdeden sapanlar ile büyük günah işleyenlere verilmiş, bilhassa Ortaçağ'da papaların ve piskoposların elinde siyasî otoriteye karşı bir baskı aracı olarak kullanılmıştır.

Endüljans ve aforoz ne demek?

Endüljans ve aforoz ne demek?, ✓ AFOROZ: İnanca ters düşen eylem ve işlemlerde bulunan kişinin, Katolik Kilisesi ile bir bağının olmadığının kilise tarafından ilanıdır. ✓ ENTERDİ: Papa'nın Hristiyan bir ülkeyi halkı ile beraber dinden çıkarmasıdır. ✓ ENDÜLJANS: Kiliseye yapılacak bağış karşılığı cennetten toprak alma işlemidir.

Aforoz hangi dilden gelir?

Aforoz hangi dilden gelir?, Ayrıca bazı durumlarda aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına göre ya da suça uygun olarak sürgün, soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımları da beraberinde getirir. Sözcük, Orta Yunanca aforismós αφορισμός kilise tarafından komünyon ritüelinden yoksun bırakma cezası anlamına gelmektedir.

Argoda aforoz etmek ne demek?

Argoda aforoz etmek ne demek?, Aforoz Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Kafir ilan etmek.


1 Euro Kaç TL